Steg 4 - Bygglov

Försäljningskontoret hjälper alltså till med nödvändiga handlingar för bygglovsansökan. Ansökan sänds till Byggnadsnämnden, som är den instans i kommunen som beviljar bygglov.

Avgiften för bygglov varierar mellan olika kommuner och ska täcka kostnaden för både den tekniska granskningen och det byggsamråd som krävs enligt Plan- och Bygglagen.

När bygglovet har beviljats

Byggnationen får inte börja förrän bygglovet är färdigt och ett byggsamråd har genomförts. När Byggnadsnämnden har fattat sitt beslut får ni ett utdrag ur nämndens protokoll och ett exemplar av ritningarna. En kopia av bygglovet överlämnas då till vårt försäljningskontor. Byggnadsnämnden kallar därefter till tekniskt samråd där tillstånd till byggstart lämnas.