Kvalitet och miljö

Myresjöhus erbjuder människor sunda bostäder av hög kvalité. Boendet i kombination med boendeekonomi påverkar kanske mer än något annat människors vardag. Detta ställer därför krav på oss som företag, både på våra produkter och på det sätt vi möter våra kunder.

Hållbarhet hela vägen

Vi arbetar hela tiden för att skapa ett mer hållbart boende. I det mindre perspektivet handlar det om att vi erbjuder energi­effektiva hushållsmaskiner. Vi ger dig också möjligheten att välja snålspolande duschmunstycken och kranar, och fönster med riktigt bra energivärden. I det större perspektivet bygger vi våra hus i trä, som är ett klimatneutralt material. Men framförallt engagerar vi oss för en mer hållbar energi­försörjning, exempelvis genom Klimatklivet – ett stort energi­effektiviseringsprogram som drivs av Energimyndigheten. Värme­systemen i våra hus är redan bland branschens mest miljövänliga, och vi ligger långt framme när det gäller solceller. Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling.

Kvalitet

På Myresjöhus arbetar vi ständigt med att förbättra våra processer, våra produkter och våra tjänster. Vårt ledningssystem är kopplat till de krav som ställs i standarderna ISO 9001 och ISO 14001 och samtliga anläggningar är naturligtvis också certifierade enligt dessa krav. I arbetet med ständiga förbättringar ingår också som en självklar uppgift att ständigt minska vår miljöpåverkan.

Myresjöhus byggsystem bestående av förprojekterade och förtillverkade huselement är certifierat av SP Certifiering, Sveriges ledande certifieringsorgan inom bygg-, installations- och anläggningsområdet. För att ytterligare säkra produktkvaliteten låter vi också göra en tillverkningskontroll av trähuskomponenter enligt kraven i CR 065 och kontroll av våra CE märkta takstolar enligt EN 14 250.

Som externrevisor, dvs tredjepartskontrollant, för CR 065 certifieringar och CE märkta takstolar har vi Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. För vår ISO certifiering står Bureau Veritas som tredjepartskontrollant från 2013.

Kvalitet är dock mer än certifieringar. En viktig aspekt av kvalitet är genomtänkt funktion och välgjord design antingen det gäller förstagångsköparen eller kunder med mer avancerade boendedrömmar. Alla villor, grupphus och flerfamiljshus som tillverkas inom koncernen ritas och planeras av ledande arkitekter.

En annan aspekt av kvalitet är sunda hus. För att skapa sunda hus krävs en process som är genomtänkt från konstruktionsstadiet via tillverkningen och ut till färdigställandet. Alla komponenter byggs därför inomhus där det är varmt och torrt året runt. Även det mesta av lastningen sker inomhus. Sundheten fullbordas på byggarbetsplatsen, där huset oftast kommer under tak redan efter några timmar och byggs färdigt enligt vår nollfelsvision.

Miljö

Vi som småhustillverkare ser på miljöarbetet som en kontinuerlig förbättringsprocess som kräver såväl ledningens som medarbetarnas engagemang. Miljöarbetet tar sikte både på den egna tillverkningen och på resurshushållning i de färdiga husen.

Vår verksamhet och samtliga anläggningar är som nämnts miljöcertifierade enligt ISO 14001. Målsättningen med miljöarbetet är hög – det slutliga målet är att verksamheten ska vara helt kretsloppsanpassad, utan föroreningar till mark, luft eller vatten.

I det färdiga huset är energiförbrukningen i fokus. Moderna hus har flera fördelar jämfört med äldre hus ur energisynpunkt – de är välisolerade, har effektivare uppvärmningssystem och är ofta utrustade med energisnålare hushållsmaskiner.

Vi bygger nästan uteslutande trähus och användningen av trä har miljöfördelar i sig. Trä binder koldioxid och därför kan en ökad användning av träprodukter i stället för andra material bidra till att minska koldioxidutsläppen. Faktum är att träprodukter genom hela livscykeln har ett negativt koldioxidutsläpp – det kan inte något annat material konkurrera med. Träbearbetning har även andra fördelar när det kommer till försurning, ozonbildning och växthuseffekten.

Genom att värdera och registrera de kemikalier som vi bygger in i våra hus i Sunda Hus Miljödata säkrar vi att vi lever upp till de krav som ställs i Kemikalieinspektionen PRIO-lista och i EU:s REACH lagstiftning.

Vi är engagerade i Klimatrådet för Jönköpings län

Klimatrådet arbetar med att förverkliga Jönköpings läns vision ”Plusenergilän 2050”. Rådet är pådrivande, sprider kunskap och skapar mötesplatser för miljö-, klimat- och energifrågor. Tidningen +E, Klimatveckan och Klimatpriset – som varje år uppmärksammar innovativa energi- eller klimatförbättrande insatser – är några exempel på satsningar.

Alla länets kommuner, regionen, många myndigheter, högskolan och ett stort antal företag och ideella organisationer är sedan 2011 engagerade i Klimatrådets arbete.

Youtube video preview

Myresjöhus är engagerade i klimatrådet i Jönköpings län

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner.  Klimatrådet har som mål att arbeta för ett bättre klimat med engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbetet.

Läs mer om Klimatrådet