Beställ katalog

Bra att veta om bygglov

När du ska bygga ett nytt Myresjöhus behöver du vanligtvis ett bygglov – men ett sådant kan behövas även om du ska bygga om, bygga ut eller göra andra förändringar. Här berättar vi mer om processen.

Vad är ett bygglov?

Bygglovet är precis vad det heter: ett tillstånd som ger dig lov att bygga. Bygglov regleras i plan- och bygglagen, och det är byggnadsnämnden i din kommun som bestämmer om ditt bygglov ska beviljas.

Hur vet jag om jag behöver bygglov?

Om du vill bygga ett nytt hus behöver du förmodligen ett bygglov. Men du kan även behöva bygglov för komplementbyggnader som växthus, gäststuga eller carport – eller om du vill göra förändringar på husets utseende. Bygglov kan också krävas för att sätta upp ett plank eller bygga altan. Svar på om du behöver bygglov får du av byggnadsnämnden i din kommun.

Vad avgör om jag får bygglov?

Din kommun styr över hur mark- och vattenområden i kommunen får användas. Detta regleras i olika planer: översiktsplanen som omfattar hela kommunen och beskriver riktlinjerna ur ett långsiktigt perspektiv – och detaljplanen som bestämmer hur ett område ska se ut och vad som får lov att byggas där. Områden som saknar detaljplan kan istället regleras av områdesbestämmelser. För att få bygglov behöver det du vill bygga matcha kraven som ställs i området där du ska bygga. Men byggnadsnämnden tittar också på saker som om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, att den har rätt utseende och klarar tillgänglighetskraven.

Hur ansöker jag om bygglov?

Ansökan om bygglov görs skriftligen hos byggnadsnämnden i din kommun. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är kompletta och tydliga – och här har du som bygger ett Myresjöhus en stor fördel. Din säljare hjälper dig nämligen att fylla i din bygglovsansökan så att allt blir rätt och riktigt.

Din ansökan prövas

När kommunens byggnadsnämnd tagit emot din ansökan kontrollerar de att den är fullständig – eller om den behöver kompletteras. När allt är okej får du ett mottagningsbevis som berättar hur lång tid de behöver för att ta sitt beslut. Byggnadsnämnden prövar sedan din ansökan och beviljar förhoppningsvis ditt bygglov. Om byggnadsnämnden avslår din ansökan kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen, som i sin tur kan välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Grannar informeras

När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få veta det. Därför publicerar byggnadsnämnden beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och skickar ut information om bygglovet till dina grannar och andra berörda. De har sedan max fyra veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Hur läge gäller bygglovet?

Ditt bygglov är tidsbegränsat: det slutar gälla om du inte har påbörjat arbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat projektet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.