Beställ katalog

Ordlista

Att bygga nytt hus innebär att du kommer i kontakt med många nya ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. Vi har därför samlat ihop dessa och skrivit förklaringar- så nästa gång du undrar över något ord besök vår ordlista.

Ordlista - planer och bestämmelser

Bygglov är ett tillstånd som ger dig lov att bygga. Bygglov kan krävas om man vill uppföra en ny byggnad, bygga till eller ändra dess utseende – med mera.

Vissa saker behöver du inte ha bygglov för att göra. Exakt vad bestäms av din kommun, men det kan till exempel vara bygglovsbefriat att bygga altan eller friggebod – eller måla om fasaden.

Byggnadsnämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov, marklov, bygganmälan och rivningsanmälan. Byggnadsnämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen, även det lovfria byggandet, och får stoppa ett byggnadsarbete om det är uppenbart att arbetet strider mot bestämmelserna.

En detaljplan upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar och reglerar markens användning och bebyggelsens utformning i detalj. Det kan gälla antal våningar, tomtens storlek, den föreskrivna takvinkeln eller tom färgen på huset. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

En enklare form av karta för mindre tillbyggnader. Benämningen kan variera hos olika kommuner. Det kan heta kartutdrag, utdrag ur primärkarta, utdrag ur baskartan.

Fastighetens motsvarighet till personnummer. All mark i Sverige är indelat i fastigheter, och varje fastighet har en egen fastighetsbeteckning, som den fått av Lantmäteriet.

En karta som anger fastighetens gränser. Används vid fastighetsbildning.

Vissa åtgärder kan också kräva att grannarna lämnar sitt godkännande, till exempel om en byggnad placeras närmare gräns än vad gällande bestämmelser säger – eller om du ska bygga nytt utanför detaljplan.

Se enkel nybyggnadskarta.

Lagfart är ett bevis på att det verkligen är du som äger din fastighet.

Lantmäteriet ansvarar för kommunens fastighetsregister och registerkartan. Här kan du till exempel få hjälp att stycka av en tomt, och att ansöka om lagfart.

Lantmäteriets åtaganden som fastighetsindelning, avstyckning, fastighetsreglering, ledningsrätt, anläggningsförrättningar för nya gemensamhetsanläggningar.

Inom områden med detaljplan krävs ofta marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter ändras avsevärt. Vad man menar med avsevärt kan dock variera i olika kommuner. Du kan även behöva marklov för att ta ner träd eller plantera skog i ett område med detaljplan – och ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser.

Karta som visar fastighetens exakta mått, läge, gränser för byggrätt, servitutgränser, fastighetsbeteckningar, befintliga byggnader, höjdkurvor, hägnader, ev fornminnen, anslutningspunkt för VA, angränsande gata mm.

Obligatoriskt underlag till situationsplanen för ansökan nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt.

Enligt plan- och bygglagstiftningen ska byggnadsnämnden ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan – eller i strid mot beslut. Om du till exempel börjar bygga utan startbesked tar de ut en byggsanktionsavgift, och det kan bli rejält dyrt.

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden som inte har någon detaljplan. Områdesbestämmelser antas för at säkerställa syften i översiktsplanen. Det kan t.ex. gälla sommarstugeområden. Områdesbestämmelser kan reglera ett fåtal frågor som t.ex. bebyggelsens utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus. Områdesbestämmelser garanterar inte någon byggrätt.

Pantbrev är ett värdebevis som används som säkerhet. När du lånar pengar för att köpa ett hus pantsätter du huset genom att överlämna ett pantbrev till banken.

PBL, eller plan- och bygglagen, innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Primärkarta är oftast fotografiskt framställd från flygbilder. Används som utgångsmaterial för upprättande av  nybyggnadskartor, förrättningskartor mm. Anger med hög noggrannhet byggnader, höjdkurvor, väggkanter, häckar, staket, träd mm.

För att riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område med detaljplan behöver du ofta ett rivningslov. Även inom områden med områdesbestämmelser kan rivningslov krävas. Rivningslov behövs dock inte för att riva byggnader (eller delar av byggnader) som får uppföras utan bygglov, till exempel en friggebod eller skärmtak över uteplats. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov, ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd.

I en del kommuner kan områden som ligger utanför detaljplan men består av 10-20 hus betraktas som samlad bebyggelse enligt översiktsplanen. Då krävs bygglov för i huvudsak samma åtgärder som inom detaljplanen.

Situationsplan grundar sig oftast på nybyggnadskartan och illustrerar den tänkta byggnadsåtgärden.

Stadsbyggnadskontoret består av tjänstemän som handlägger ärenden från översiktlig planering till enskilda bygglovsärenden. De presenterar ärenden för de politiska representanterna i byggnadsnämnden för beslut, men kan också själva besluta om enklare bygglovsärenden.

Strandskyddet har två syften: att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige, och innebär i princip att bebyggelse i större omfattning inte tillåts. Generellt sträcker sig strandskyddet 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser kan strandskyddet vara utökat upp till 300 meter.

I vissa fall kan du få dispens att bygga i ett strandskyddsområde. Till exempel om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område. Men även om du får dispens gäller strandskyddet fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just den åtgärd du har fått dispens för.

Se olovligt byggande

Se enkel nybyggnadskarta

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan för kommunens hela yta. Den är en vision för framtiden.

Av planen skall framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen skall vara en vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden.

Ordlista - Projektering

Se bygghandling

Se byggritning

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad.

Ritning avsedd att förvaras i arkiv (.tex. hos byggnadsnämnd, myndighet, byggherre, förvaltare). Termen arkivritning är besläktad med relationsritning men har krav på sig att vara arkivbeständig.

Se kontrakt

Ritning som redovisar läge och typ på belysningsutrustning och kabelnät som ingår i en belysningsinstallation.

Handling som anger när och hur betalning skall erläggas. Betalningsplan kan vara relaterad till prestation eller tid.

Bruksarea för utrymmen som är sidofunktioner till boende. För småhus gäller det t.ex. garage, pannrum.

Invändig area i en bostad.

Den area i byggnad som man nyttjar för speciellt ändamål. Begränsas av de omslutande byggnadsdelars insida. Innerväggar och inredning ingår i bruksarea.

Bruksarea används i många sammanhang t.ex.vid projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning.

Area av alla våningsplan som går att mäta inklusive ytterväggar. t.ex. entresol, indragen mellanvåning, hål för trappa, helt inglasat balkong /uterum, ljusgårds bottenplan.Under snedtak räknas BTA 0,60m utanför takhöjd 1,90m.

Bruttoarea används i många sammanhang, t.ex. vid planbestämmelser, kostnadskalkyler, värdering, beräkning av avgifter och nyckeltal.

Lämnas av byggherren till byggnadsnämnden på en förtryckt blankett några veckor före byggstart. Den vill man ha för att ha möjlighet att förbereda tillsyn och bedöma kontrollbehovet. Bygglovsanmälan kompletterar oftast den bygglovsansökan som lämnats in.

Bygganmälan kan man också behöva lämna in om man vill:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs och planen väsentligt förändras
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler ,anordningar för ventilation, vatten- och avlopp
  • underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser.

En bygganmälan innebär att byggherren ska utse en kvalitetsansvarig och upprätta en kontrollplan.

Byggnadsarea – BYA - area som en byggnad upptar på marken, inklusive alla utskjutande delar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggannde mark. I byggarean ingår alltså även area av balkonger, loftgång, skärmtak, verandatak, tak över uteplats, inbyggd gård, carport.

Ritningar, beskrivningar och instruktioner som fastställs att gälla som underlag för utförande av byggnationen. Texten ”Bygghandling” skall anges på handlingen. Kallas även arbetshandling, arbetsritning.

Bygglov är ett skriftligt tillstånd från Byggnadsnämnden att bygga nytt, bygga till, göra vissa ändringar av byggnader och anläggningar.

I bygglovet prövas byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.

När man fått bygglov har man två år på sig att påbörja byggnationen och fem år för att slutföra den.

Varje kommun har en förtyckt blankett som i många fall går att skriva ut från kommunens hemsida. Undrar du om du behöver bygglov? Prata med din kommun. När du bygger hus med Myresjöhus totalentreprenad hjälper vi dig att ansöka om bygglov.

Handlingar som ligger till grund för Byggnadsnämnds beslut, oftast bestående av ansökningsblanketter, ritningar över den tänkta byggnationen, nybyggnadskarta alt förenklad nybyggnadskarta.

Ritningar redovisar den planerade byggnadens planlösning, fasader, sektion och situationsplan.

Ritningarna över planer, fasader samt sektion utförds oftast i skala 1:100. Situationsplanen i skala 1:400 eller 1:500.

Ritningarna skall vara skalenliga, måttsatta och fackmässigt utförda på vitt papper och med god kontrast. I Myresjöhus fall är huvudritningar likvärdiga med bygglovsritningar.

Handling som anger krav på material, kvalitet och utförande. Kallas även byggbeskrivning.

Se Planer och bestämmelser

Ritningar som, med varierade detaljeringsgrad, redovisar byggnad eller anläggning.

Byggritningar utgörs i allmänhet av A-, K-, V-, VA-, M-, och E—ritningar och i speciella fall av ritningar utförda av spacialprojektörer som för kök, säkerhet, övervakning mm.

Samlingsnamn för ritningar som upprättas av en elprojektör.

E – ritningar omfattar installationer för kraftförsörjning, belysning, elvärme och motordrift, teleteknik och spänningsutjämning.

Ritning som visar den yttre utformningen av en byggnad.

Denna försäkring ersätter kostnader som kan uppstå om entreprenörerna inte fullföljer sina åtaganden och färdigställer huset.

Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar den åtgärd man vill göra, som kräver bygglov. Byggnadsnämnden kan, i samband med positivt förhandsbesked, ställa vissa villkor som måste uppfyllas för att bygglov skall beviljas.

Förhandsbesked söker man i första hand om man vill bygga i ett område som inte har detaljplan. Då blir det en sorts lokaliseringsprövning eller prövning för att se om byggnationen stämmer med översiktsplanen.

Förhandsbesked är bindande och gäller i två år. Om man under de två åren söker bygglov som överensstämmer med det man sökt förhandsbesked för, måste bygglov beviljas. Om bygglov inte söks under de två åren upphör beslutet att gälla.

Beslut om förhandsbesked medför inte att byggnadsarbetet kan påbörjas.

Görs för att klarlägga de geotekniska förhållanden som gäller i området, för att få reda på vilka markarbeten som behöver utföras. De geotekniska förhållanden kan avse en tomts förutsättningar för bebyggelse vad gäller markbärighet, jordlagerföljd, grundvatten och risk för marksättningar.

Ritning som redovisar konstruktionen av husets grund som t.ex. betongplatta, grundmurar osv.

Handlingar som tillsammans utgör redovisning av byggnaden avseende form, konstruktion och installationer.

Ritningar som redovisar byggnadens plan och form ingår i huvudhandlingar och i slutet av projekteringen utgör underlag till bygghandlingar. Delar av huvudritningar ingår i ansökan om bygglov.

Inflyttningsklart innebär att du får tillträde till ett hus du kan flytta rakt in i. Huset är tapetserat, fönstren är putsade och hela huset städat. Utvändigt är huset grundmålat (om du valt träpanel). Endast slutstrykning återstår.

Ritningar över de olika installationerna i huset som t.ex. el- installationer, rör- installationer eller ventilation.

I kontraktet hittar du bland annat detaljer om priset, vad som ingår i köpet och när huset ska stå klart (eller när materialet till ditt hus levereras, om du valt delad entreprenad). Väl påskrivet är kontraktet en bindande handling, både för dig och för oss. Därför går vi alltid igenom kontraktet tillsammans med dig, båda parter ska vara nöjda.

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en byggnadskonstruktör.

K- ritningar omfattar huvudsakligen måttsatta stomritningar, stomkompletteringsritningar och armeringsritningar.

Ritning över köksuppställning som visar både plan och vyer över köksinredningen.

Ritning som visar omfattning av och utförande hos ytskikt och beläggningar på gångytor, körytor, planteringsytor od.

Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

För att det skall gå att montera huset på grunden upprättas monteringsritningar som visar placering av alla byggelement samt alla viktiga detaljlösningar och knutpunkter.

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en markprojektör.
M- ritningar omfattar schaktningsritningar, VA- ritningar och markplaneringsritningar för markarbeten.

Ritning som redovisar måttsättning och övriga erfoderliga uppgifter för utförande.

När du väljer Myresjöhus totalentreprenad ingår en nybyggnadsförsäkring. Den gäller i tio år och omfattar skada och fel som inte täcks av entreprenadens garanti eller annan försäkring. Läs mer om vilka försäkringar som ingår här.

 

 

Karta som visar fastighetens exakta mått, läge, gränser för byggrätt, servitutgränser, fastighetsbeteckningar, befintliga byggnader, höjdkurvor, hägnader, ev fornminnen, anslutningspunkt för VA, angränsande gata mm.

Obligatoriskt underlag till situationsplanen för ansökan nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt.

Ritning som ger tredimensionell bild av föremål, interiör eller exteriör.

Ritning som i horisontalsnitt redovisar planlösningar, konstruktioner, installationer.

Ritning som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning. De ändringar som blev gjorda under byggets ritas in i de ursprungliga handlingarna. Se Arkivritning.

Används vid rivningsåtgärder som inte kräver lov. Till exempel rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, nybyggnad eller tillbyggnad. Med rivningsanmälan behöver man ofta lämna in en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov eller rivningsanmälan, ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd.

Skriftligt tillstånd att riva en byggnad eller en anläggning.

Handling som redovisar omfattning och utförande av rivning av byggnad hur arbetet skall bedrivas och hur man skall ta hand om miljöfarligt avfall.

Material som bidrar till färdigställande av ett rum som t.ex. lister, smygbrädor, socklar foder, fönsterbrädor, golvbeläggning.

Ritning som visar t.ex. en byggnad eller en detalj i genomskärning.

Situationsplan grundar sig oftast på nybyggnadskartan och illustrerar den tänkta byggnadsåtgärden.

Ager tomtgränser och läge för befintliga och planerade byggnader. Situationsplan kan också innehålla information om vägar, grönytor, yttre ledningar mm.

I byggsammanhang ofta förminskning av de verkliga måtten.

  • 1:100 innebär att 1cm på ritning motsvarar 100cm= 1m i verkligheten.
  • 1:400 innebär att 1cm på ritning motsvarar 400cm=4m i verkligheten.
  • 1:1000 innebär att 1cm på ritning motsvarar 1000cm=10m i verkligheten.

Enkla hand- eller CAD-  uppritade ritningar  på planer och fasader oftast  i början av projekteringen av en byggnad.

Den slutliga beställningen omfattar husets definitiva utformning, och när den är inskickad kan inga ändringar göras. Nu beställs material, en grundritning och installationsritningar för el och VVS skapas. På så vis kan ditt hus börja tillverkas, levereras och monteras enligt tidplanen som vi kommit överens om.

Sektionsritning som dessutom visar delar bortom snittplanet.

Det är viktigt var i höjdläge man placerar den nya byggnaden. Föreslagen sockelhöjd (FSH) bedöms sedan, av handläggare på stadsarkitektkontoret, i relation till läget för gatan, befintlig mark, grannar, anslutning service mm. Sockelhöjdens plushöjd sätts på den nivå där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.

I Myresjöhus fall är sockelhöjden lika med höjden på överkant betongplatta.Ett annat sätt att höjdsätta är att ange nivå för färdigt golv (FG)

Stadsbyggnadskontoret består av tjänstemän som handlägger ärenden från översiktlig planering till enskilda bygglovsärenden. De presenterar ärenden för de politiska representanterna i byggnadsnämnden för beslut, men kan också själva besluta om enklare bygglovsärenden.

Stomkomplettering utgörs av ej bärande väggar samt dörrar, fönster och fast inredning som trappor räcken osv.

Uppförande av ytterväggar, bärande delar samt tak

Handling som beskriver uppbyggnaden av de byggdelar som är väsentliga för prövning av bygglov. Finns oftast i blankettform på kommunen.

För att huset skall kunna produceras i vår fabrik upprättas tillverkningsritningar på alla ingående delar i huset.

Efter att slutlig beställning och huset har avropats bör inga ändringar göras. Ändringar påverkar både pris och leveranstider.

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en VA- projektör. VA- ritningar omfattar yttre vatten och avloppsanläggningar och i vissa fall även avloppssystem i hus.

Ordlista - Byggande

Se bygghandling

Se bygghandling

En begäran om leverans.

Kontroll av att byggnadsarbeten utförts på ett fackmässigt sätt och enligt avtalet. När du väljer Myresjöhus totalentreprenad ingår både kontrollbesiktning och slutbesiktning i priset.

Personen som kontrollerar att byggnadsarbeten utförts på ett fackmässigt sätt och enligt avtalet.

Ritningar, beskrivningar och instruktioner som fastställs att gälla som underlag för utförande av byggnationen. Texten ”Bygghandling” skall anges på handlingen. Kallas även arbetshandling, arbetsritning.

Den för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. Arbetet kan ske i byggherrens egen regi eller genom olika former av entreprenadupphandling.

Vid byggande, rivning och markarbeten är det byggherren som ansvarar för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Ett planerings- och samordningsmöte på byggplatsen.

Inför byggstarten kallar Byggnadsnämnden till byggsamråd. Inför detta möte skall du i egenskap av byggherre ha anlitat en kvalitetsansvarig (KA) som skall delta i mötet. På mötet går man igenom de krav som du som byggherre har på dig enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Det gör man för att säkerställa att byggnadsarbetena utförs i enlighet med kraven i gällande lagar och bestämmelser. Det är lämpligt att vid det tillfället ha med sig en kvalitetsplan för bygget.

Vid slutbesiktningen överlämnas ett USB-minne med husets drift- och skötselråd samt övrig dokumentation, som ritningar för el och VVS – med mera.

Benämning på den kvalitetskontroll som en under- eller sidoentreprenör gör själv enligt kontrollplanen. Kontrollerna dokumenteras och ligger till grund för slutbeviset.

En person eller företag som utför elinstallationer. Observera att det behövs behörighet för att utföra installationerna.

I vår värld handlar val av entreprenad om hur du vill att ditt hus ska byggas: hur mycket tid du har att lägga på projektet och hur mycket ansvar du själv är beredd att ta.

Det finns två huvudtyper av entreprenadformer: totalentreprenad och utförandeentreprenad. Enkelt förklarat innebär totalentreprenad att totalentreprenören verkställer dina krav, medan en utförandeentreprenad kräver mer arbete och kunskap från din sida, eftersom allt ansvar då ligger på dig.

Man ska dock inte förväxla begreppet entreprenadform med begreppet upphandlingsform. Upphandlingsformen är det sätt som du väljer att skriva kontrakt på: med en eller flera entreprenörer. Hos oss på Myresjöhus kan du antingen välja totalentreprenad, där du skriver ett enda kontrakt med oss och vi tar hand om hela byggprocessen åt dig – eller delad entreprenad, där du själv får anlita de entreprenörer som behövs för att färdigställa ditt hus.

Entreprenader kan upphandlas genom öppen anbudsförfrågan, genom förfrågan till vissa utvalda entreprenörer eller genom förhandlingar med en entreprenör.

En person eller ett företag levererar en vara eller en färdig prestation.

Betalning för en entreprenad kan ske till fast pris, ev. indexreglerat eller som löpande räkning (betalning under byggets gång för utfört arbete och andra kostnader). Hos oss på Myresjöhus får du möjlighet att bygga med fast pris.

Alla arbeten som har att göra med husets grundkonstruktion. Utförs oftast av byggentreprenören. Se markarbeten.

Leverans av monteringsfärdigt hus för montage inom totalentreprenad eller delad entreprenad. Se leverans av monteringsfärdigt husmaterial.

Utförs på det färdigbyggda huset före slutbesiktning.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som byggherren skall utföra för att uppfylla samhällets allmänna krav. Kvalitetsansvarig skall se till att kontrollplanen följs. Den brukar man gå igenom vid första samrådsmötet på kommunen. 

I en del kommuner kan man ladda ner mallen till kvalitetsplanen.

(KA) En person som utses av byggherren och som ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. KA skall bevaka att samhällets krav på tillgänglighet samt tekniska krav uppfylls. Rollen kallades tidigare kvalitetsansvarig.

Läs mer om kontrollansvarig här.

En handling som anger kvalitetspåverkande åtgärder och deras ordningsföljd och de åtgärder som skall användas. Det är byggherrens ansvar se till att varje entreprenör som anlitas har en kvalitetsplan.

Efter slutlig beställning bestäms när huset kommer att levereras. På avropslistan står vissa standardtider när de olika leveranserna kommer. Vid totalentreprenad är det din projektledare som tar ansvaret och avropar leveranserna. Vid delad entreprenad är det viktigt att du går igenom avropslistan för att samordna den med övriga arbeten.

En person eller företag som levererar en vara.

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grund för att lättast rätta till eventuella fel. Lägeskontroll dokumenteras i kontrollplan.

Alla förberedande arbeten som leder fram till grundarbeten. Markarbete kan handla om avtäckning av matjord, schaktning, sprängning, pålning, rördragning för vatten och avlopp, dränering och packning av grus.

En entreprenör som utför markarbeten. Ibland utför markentreprenören även grundarbeten.

Husleverans som levereras till en byggherre som uppför sitt hus i delad entreprenad. Det innebär att byggherren ombesörjer själv montage och alla andra byggnadsarbeten fram till ett färdigt hus.

När du väljer Myresjöhus totalentreprenad får du en egen projektledare som ser till att byggnationen genomförs enligt upprättad kvalitetsplan och tidplan, samordnar de olika underentreprenörers arbeten, genomför nödvändiga kontroller och kallar till besiktningar. Projektledaren svarar på alla dina frågor och håller dig informerad om vad som händer under hela husresans gång.

Grundförstärkning med pålar ner som man kör ner i marken tills de träffar fast grund. Ett förfarande då marken är instabil. Oftast lera.

Samordning av arbeten och varuleveranser så att arbetet på byggplatsen fortskrider utan störningar och enligt tidplanen

Grävning för grundarbeten

En entreprenör som levererar en vara eller färdig prestation i en delad entreprenad. Se entreprenadformer.

När huset är färdigtbyggt genomför man en slutbesiktning. Besiktningsman utses av försäkringsbolaget GAR-BO  för att kontrollera att arbetet utförts så som avtalats och godkänner entreprenaden.

Ett skriftligt dokument från Byggnadsnämnden som är en bekräftelse på att huset byggts enligt uppställda krav. Den kvalitetsansvarige (KA) sammanställer den dokumentation som krävts i kontrollplanen och skickar denna till Byggnadsnämnden tillsammans med begäran om slutbevis.

Uppförande av ytterväggar, bärande delar samt tak.

Takstol är en vanlig konstruktion för att bära upp taket på en fastighet. Takstolar finns i sin tur i olika modeller.

En entreprenör som levererar en vara eller färdig prestation till en totalentreprenör. Se entreprenadformer.

Här förser fjärrvärmeverket ditt hus med värme. För att kunna få fjärrvärme krävs att huset ligger tillräckligt nära fjärrvärmenätet och att där finns kapacitet för nya kunder.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.