Tekniskt samråd och startbesked

Då har vi haft tekniskt samråd. Jag kan nog i ärlighetens namn säga att jag inte visste riktigt vad det egentligen innebar, men nu tror jag att jag fått kläm på det. På det tekniska samrådet går man igenom om de tekniska krav som ställs på byggnaden är uppfyllda, eller som det står i PBL:

PBL 8:4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om1. bärförmåga, stadga och beständighet,2. säkerhet i händelse av brand,3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,4. säkerhet vid användning,5. skydd mot buller,6. energihushållning och värmeisolering,7. lämplighet för det avsedda ändamålet,8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och9. hushållning med vatten och avfall.

För att bevisa detta krävs det en massa handlingar, konstruktionsritningar, brandskyddsdokumentation energiberäkning mm som måste tas med på samrådsmötet eller skickas in i efterhand. Utöver detta skall kontrollplanen gås igenom och byggherren blir informerad om vissa ansvarsbitar, mm. När alla handlingar är inskickade och godkända får man ett startbesked. Vi fick startbeskedet igår och nu får alltså arbetena påbörjas. Dock smög vår handläggare in en extra punkt som vi som byggherre måste stå för innan vi får slutbesked, och det är att vi måste mäta bullernivåerna inomhus när huset är färdigt, för att bevisa att vi uppfyller BBR´s krav. Nu tror jag att vi kommer nå upp till dessa krav men egentligen vet vi inte det då inga beräkningar har gjorts på bullernivåerna. Vi får se hur vi gör med detta, eventuellt kanske vi kan satsa på laminerade(vi har redan köpt fönster med ljudruta) fönsterglas mot Vikingshillsvägen för bästa ljudreduktion.Sen har vi i veckan fått fakturan för bygglovet på summan 58035:-, för ett planenligt bygglov med tillkommande boyta på ca 180 kvadratmeter. Det kostar att bygga hus!

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.